..
--------
--------Informacje z województwa - najnowsze artykuły:

Poziom wykształcenia radnych. Ranking ogólnpolski

Poziom wykształcenia radnych. Ranking ogólnpolski

Wg Serwisu Samorządowego PAP, w 77,5 proc. gmin więcej niż połowa składu rady nie posiada wykształcenia wyższego. W 36 gminach żaden z radnych nie ukończył studiów, w czterech miastach komplet ma dyplom. Jak jest w Twojej gminie? "Gmina Masłów znalazła się na 1625 pozycji z 4 radnymi z wykształceniem wyższym na 15 radnych, co stanowi 26,7%" - przypis redakcji Tabela z Gminą MasłówBank Danych Lokalnych GUS pozwala prześledzić charakterystykę demograficzno-zawodową osób zasiadających w radach gmin, powiatów i sejmikach wojewódzkich: ich wiek, poziom wykształcenia i przynależność do grupy zawodowej. Według danych GUS za 2015 r. 38 proc. radnych legitymuje się wykształceniem wyższym. W czterech miastach w Polce dyplom uczelni posiada pełen skład rady gminy. Wyższe wykształcenie mają wszyscy radni Podkowy Leśnej, Przemyśla, Poznania i Sopotu. W przypadku 29 gmin (1,2 proc.) odsetek radnych po studiach przekracza lub jest równy 90 proc. W 112 samorządach (4,5 proc.) co najmniej trzy czwarte radnych ukończyło szkołę wyższą. Przynajmniej połowę radnych z wykształceniem wyższym ma blisko co czwarta gmina w Polce (22,5 proc.). Z danych wynika, że w ponad trzech czwartych gmin (77,5 proc.) więcej niż połowa składu rady nie posiada wykształcenia wyższego. W 36 samorządach (1,5 proc.) żaden z przedstawiali lokalnych społeczności nie ukończył studiów.W ostatnich wyborach samorządowych wybierano 46 790 radnych, w tym 39 536 radnych gmin i miast na prawach powiatu. W gminach do 20 tys. mieszkańców w skład rady wchodzi 15 radnych, w gminach do 50 tys. – 21, do 100 tys. - 23; 25 radnych zasiada w gminach do 200 tys. mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 radnych. Na podstawie oddzielnej ustawy Rada m. st. Warszawy liczy 60 radnych. Źródło: samorzad.pap.pl

>>> 29 Cze 2016

Czytaj dalej...

Uwaga dzwonią oszuści!!!

Uwaga dzwonią oszuści!!!

Świętokrzyska policja oraz Regionalny System Ostrzegania (RSO) informuje, że w ostatnim czasie odnotowano w woj. świętokrzyskim liczne próby wyłudzenia pieniędzy od osób starszych metodą NA WNUCZKA i NA POLICJANTA. Oszuści są bezwzględni. Podszywają się za członków rodziny, policjantów, urzędników i przedstawicieli innych zawodów, aby pozbawić seniorów oszczędności. W ostatnim czasie uruchomiony został system powiadamiania o oszustwach, który realizowany jest  we współpracy policji ze Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO).Do tej pory przekazywane informacje dotyczyły przede wszystkim ostrzeżeń meteorologicznych, hydrologicznych, informacji drogowych oraz innych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa.Obecnie mieszkańcy naszego regionu są również informowani o próbach oszustw metodą na wnuczka i policjanta. Komunikat pojawia się w aplikacjach mobilnych, czy telegazecie już po pierwszym odnotowanym przez funkcjonariuszy zgłoszeniu takiej próby.Przypominamy, że RSO jest darmowym narzędziem dzięki, któremu w porę możemy zostać powiadomieni o zagrożeniu. O potencjalnym niebezpieczeństwie może być informowany każdy, kto ma dostęp do internetu, kanałów telewizji publicznej lub posiada zainstalowaną bezpłatną aplikację na telefon komórkowy. Ostrzeżenia są dostępne także na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego. Komunikat, który pojawia się w RSO jest ogólna informacją o metodach i sposobach działania sprawców. Skierowany jest on do wszystkich odbiorców systemu. Jednak uwrażliwia osoby młodsze, które zazwyczaj z niego korzystają, aby zwróciły uwagę na bliskich oraz inne osoby z otoczenia, które mogą stać się ofiarami oszustów, szczególnie seniorów.Informacja pochodzi ze strony Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

>>> 10 Mar 2016

Czytaj dalej...

Środki unijne RPO dla przedsiębiorców - nabór 29.03.-29.04.2016

Środki unijne RPO dla przedsiębiorców - nabór 29.03.-29.04.2016

Ogłoszono konkursu w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs:ogłasza konkurs zamknięty nr: RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚPPodmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16 są:Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa [definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 oraz z uwzględnieniem definicji jednego przedsiębiorcy na podstawie art. 2 ust. 2 rozporządzenia 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)]Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych wynosi 80%.Nabór wniosków w terminie 29.03.2016 do 29.04.2016r. Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/331-ogloszenie-konkursu-zamknietego-w-ramach-dzialania-2-5-wsparcie-inwestycyjne-sektora-msp

>>> 01 Mar 2016

Czytaj dalej...

Hotel Oddysey w gminie Masłów wśród najlepszych w Polsce

Hotel Oddysey w gminie Masłów wśród najlepszych w Polsce

Użytkownicy popularnego portalu turystycznego TripAdvisor wybrali najlepsze ich zdaniem hotele w Polsce i na świecie. W plebiscycie wyróżniono jedyny w województwie świętokrzyskim pięciogwiazdkowy Odyssey Club Hotel Wellness&SPA. I to aż w dwóch kategoriach: najlepszy i najbardziej luksusowy hotel. W tej pierwszej zajął 8, a w drugiej 10 miejsce. Przepięknie położony na zboczu góry Domaniówka, z niezwykłym widokiem na panoramę Kielc, którą można podziwiać nawet z okien basenu - zdobył uznanie i serca hotelowych gości. - Niezwykły hotel, hotel marzeń, jakiego nie powstydziłby się żaden kraj na świecie. Genialnie położony, otoczony cudownymi świecącymi kulami niczym kosmiczny sputnik - napisała o nim Magda Gessler w przewodniku "101 najlepszych restauracji i hoteli w Polsce". Gości przyjmuje od 2011 roku - to jedyny w województwie pięciogwiazdkowy hotel. Z jakimi obiektami rywalizował?  Dowiecie się Państwo z linku Gazety Wyborczej Źródło: Gazeta Wyborcza Przypomnijmy, że również w listopadzie 2013r. Hotel w Dąbrowie był wyróżniony za najlepsze SPA w Polsce. Bogatą galerię zdjęć hotelu można obejrzeć pod adresem: http://www.hotelodyssey.pl/galeria

>>> 29 Sty 2016

Czytaj dalej...

Dofinansowanie na szkolenia pracowników!

Dofinansowanie na szkolenia pracowników!

Uruchomiona została możliwość pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  Środki KFS w 2016 roku będą przeznaczona na:- wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych. Oznacza to, że pracodawca musi wykazać, że podnoszone kwalifikacje zawodowe wymagane są w wykonywanym zawodzie, na  stanowisku pracy (wynikające np.  z zakresu obowiązków, regulaminu bądź z przepisów). Za szkolenia zawodowe nie uznaje się tak zwanych „szkoleń miękkich” tzn. psychospołecznych, interpersonalnych, m.in. szkoleń związanych z pracą w zespole; umiejętność radzenia sobie ze stresem; asertywność, motywowanie, pozyskiwanie i obsługa klienta; negocjacje w zakupach, sprzedaży, biznesie; rozwój osobisty; automotywacja, szkolenia menedżerskie; szkolenia z zakresu zarządzania; coaching itp.);- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;-  wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f  ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(do 30 roku życia). W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie: Kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. Badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu. Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.Ustawowo wysokość wsparcia wynosi:1) 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,2) 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, |a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR, zgodnie z załącznikiem...

>>> 25 Sty 2016

Czytaj dalej...

Czy to już koniec "ciepłych posad" w MZWiK?

Czy to już koniec

W dzisiejszej Gazecie Wyborczej możemy przeczytać artykuł p. Marcina Sztandery o wyroku WSA w sprawie zasiadania przedstawicieli gmin w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji: "Sąd krytycznie o ryczałtach dla samorządowców. Brak podstawMiędzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji nie powinien płacić samorządowcom zasiadającym w jego zgromadzeniu - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Od ośmiu lat za kilkanaście spotkań rocznie dostają oni nawet 30 tys. zł Członkami Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji są Kielce i trzy przyległe gminy: Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk. Ich przedstawiciele, w sumie 10 osób, zasiadają w zgromadzeniu, a dodatkowo wójtowie i prezydent Kielc - w zarządzie. Dostają za to ryczałty - prezydent Kielc Wojciech Lubawski i wójt Zagnańska Szczepan Skorupski w swoim oświadczeniu wykazali po ok. 30 tys. zł rocznie. Zasiadanie w zgromadzeniu MZWiK w Kielcach to atrakcyjna funkcja - za miesiąc pracy, czyli zazwyczaj jedno posiedzenie, dostaje się 2,2 tys. zł netto. Dlatego po ostatnich wyborach samorządowych doszło na tym tle do poważnego konfliktu w kieleckiej radzie miasta. Wiadomo było, że stanowiska trafią do osób wskazanych przez koalicję PO, PSL i SLD. Kandydatów lewicy było jednak dwóch - Jan Gierada i Joanna Grzela. Ostatecznie Grzela zasiadła w MZWiK, a Gierada wyleciał z klubu SLD. Co ciekawe, po zmianie koalicji w kieleckiej radzie miasta to właśnie ten ostatni zostanie prawdopodobnie wybrany w czwartek do MZWiK. Wiele jednak wskazuje, że nie będzie to już tak atrakcyjne stanowisko. Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie ma bowiem podstaw do wypłacania diet i ryczałtów dla samorządowców zasiadających w zgromadzeniu.- Słyszałem o wyroku, ale nie znam szczegółów. Uważam, że ta kwota powinna być niższa i pokrywać tylko koszty z tym związane - mówi Dariusz Kozak, przewodniczący rady miasta z PiS. Wyrok zapadł w połowie listopada. To efekt skargi poprzedniej wojewody świętokrzyskiej Bożentyny Pałki-Koruby. - Akcja była pokłosiem orzecznictwa sprzed kilku lat, zgodnie z którym wójtowie, burmistrzowie...

>>> 21 Sty 2016

Czytaj dalej...

Agresja w świętokrzyskich szkołach - przedstawiono wyniki raportu [WIDEO]

Agresja w świętokrzyskich szkołach - przedstawiono wyniki raportu [WIDEO]

Zjawisku agresji w świętokrzyskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poświęcono najnowsze badania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Wyniki diagnozy, przeprowadzonej w listopadzie i grudniu ubiegłego roku, zaprezentowano podczas konferencji w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

>>> 11 Lis 2013

Czytaj dalej...

Jaka jest aktywność społeczna mieszkańców świętokrzyskiego? [WIDEO]

Jaka jest aktywność społeczna mieszkańców świętokrzyskiego?   [WIDEO]

W ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego zorganizował konferencję na temat aktywności społecznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Jak ona się przedstawia pokazały przeprowadzone po raz pierwszy w regionie badania.

>>> 29 Paź 2013

Czytaj dalej...

Szpik darem życia. Krew darem życia - podsumowanie akcji w świętokrzyskim [WIDEO]

Szpik darem życia. Krew darem życia - podsumowanie akcji w świętokrzyskim  [WIDEO]

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach podsumowano, realizowaną od 15 kwietnia do 30 września, akcję pod hasłem „Szpik darem życia". Skierowana była do studentów 7 świętokrzyskich uczelni, a jej inicjatorem był marszałek Adam Jarubas.

>>> 29 Paź 2013

Czytaj dalej...

2 mld euro na Rozwój Polski Wschodniej [WIDEO]

2 mld euro na Rozwój Polski Wschodniej  [WIDEO]

Współpraca biznesu z nauką, rozwój infrastruktury dużych miast i ich aglomeracji oraz rozbudowa kolei -- to główne obszary, które otrzymają unijne wsparcie w ramach nowej perspektywy programu Rozwój Polski Wschodniej.

>>> 28 Paź 2013

Czytaj dalej...

Gala "Talenty Świętokrzyskie 2013" [WIDEO]

Gala

Już po raz czternasty samorząd województwa świętokrzyskiego uhonorował najzdolniejszą młodzież naszego regionu. Nagrody i wyróżnienia „Talenty Świętokrzyskie" wręczono podczas uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej. Otrzymało je w sumie 51 laureatów - 35 nagrodzonych indywidualne lub zespołowo oraz 16 wyróżnionych.

>>> 28 Paź 2013

Czytaj dalej...

Świętokrzyskie Nagrody Kultury rozdane [WIDEO]

Świętokrzyskie Nagrody Kultury rozdane   [WIDEO]

W Pałacu Biskupów Krakowskich, siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach, zainaugurowano najnowszy sezon kulturalny w regionie świętokrzyskim. Podczas uroczystości Zarząd Województwa wyróżnił regionalnych twórców, pisarzy i artystów wręczając im Świętokrzyską Nagrodę Kultury.

>>> 25 Paź 2013

Czytaj dalej...

O rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na 7.Kongresie Stowarzyszeń [WIDEO]

O rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na 7.Kongresie Stowarzyszeń [WIDEO]

O rozwoju społeczeństwa informacyjnego rozmawiali uczestnicy VII edycji Kongresu Stowarzyszeń Województwa Świętokrzyskiego.

>>> 21 Paź 2013

Czytaj dalej...

Wykopki w Świętokrzyskim czyli lekcja o warzywach [WIDEO]

Wykopki w Świętokrzyskim czyli lekcja o warzywach  [WIDEO]

W ramach akcji edukacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 20 dzieci z klasy 4 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kielcach, poznało jesienne prace rolników z regionu. Najpierw, odwiedzili świętokrzyskie zagłębie marchewki - Spółdzielnię Producentów Warzyw i Owoców „Sielec" w Sielcu Kolonii, która na ponad 100 ha wytwarza przeszło 5 tys. ton marchwi.

>>> 21 Paź 2013

Czytaj dalej...

Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK - juz otwarte [WIDEO]

Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK - juz otwarte  [WIDEO]

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach otworzył Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu. Placówka znajduje się przy Wydziale Zarządzania i Administracji na ulicy Świętokrzyskiej 21 w Kielcach i stanowi 1 etap jego rozbudowy.

>>> 20 Paź 2013

Czytaj dalej...

Biblioteka Uniwersytecka UJK otwarta [WIDEO]

Biblioteka Uniwersytecka UJK otwarta  [WIDEO]

W Kielcach uroczyście otwarto nową siedzibę biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Obiekt wraz Uniwersyteckim Centrum Danych mieści się w nowym campusie uczelni przy ulicy Świętokrzyskiej. Jest to jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu -- można tam m.in. samodzielnie wypożyczać i zwracać książki czy bezpłatnie skanować materiały.

>>> 20 Paź 2013

Czytaj dalej...

Samorząd województwa bada potrzeby pasażerów [WIDEO]

Samorząd województwa bada potrzeby pasażerów [WIDEO]

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zachęca do wypełnienia anonimowej ankiety, która pomoże dostosować regionalny transport zbiorowy do potrzeb pasażerów. Ma ona wskazać najczęściej wykorzystywane środków lokomocji oraz najpopularniejsze połączenia i pory podróżowania, będzie również bazą do opracowania planu transportowego województwa. Kwestionariusz dostępny jest pod adresem: ankieta.umws.pl, wersję papierową można też otrzymać w siedzibie najbliższego urzędu gminy lub starostwa powiatowego.

>>> 21 Lip 2013

Czytaj dalej...

Sejmik przyjął aktualizację strategii rozwoju województwa do 2020 roku [WIDEO]

Sejmik przyjął aktualizację strategii rozwoju województwa do 2020 roku [WIDEO]

Podczas XXXIII sesji sejmiku radni jednogłośnie przyjęli aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do 2020 roku. Zgodnie z dokumentem będzie ona oparta na 6 głównych celach. Środki, w większym niż dotąd stopniu, skierowane będą na infrastrukturę, gospodarkę, innowacyjność, rozwój obszarów wiejskich oraz efektywność energetyczną i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

>>> 21 Lip 2013

Czytaj dalej...

Świetokrzyskie - MOC e-MOCJI [WIDEO]

Świetokrzyskie - MOC e-MOCJI [WIDEO]

Prezentujemy nowy spot promujący województwo świętokrzyskie

>>> 12 Lip 2013

Czytaj dalej...

Błotna piłka w Błotnowoli [WIDEO]

Błotna piłka w Błotnowoli [WIDEO]

Błotnowola, w gminie Nowy Korczyn, była gospodarzem turnieju o Puchar Polski w Piłce Błotnej – wywalczyła go LKS Rakovia Gepard z Rakowa. Na boisku zaprezentowali się nie tylko zawodowcy: pokazowy mecz rozegrali też Młodzi Ludowcy z Lubelszczyzny przeciwko Młodym Ludowcom ze Świętokrzyskiego.

>>> 02 Lip 2013

Czytaj dalej...

Ruszają prace nad nowym RPO [WIDEO]

Ruszają prace nad nowym RPO [WIDEO]

Spotkanie w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach rozpoczęło prace grupy roboczej, która opiniować będzie projekt nowego Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego regionu . W rozmowach uczestniczą przedstawiciele agencji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz świętokrzyskich firm, uczelni i organizacji pozarządowych. Program oparty będzie na 11 celach tematycznych, zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, którą jeszcze w lipcu zatwierdzić mają świętokrzyscy radni.

>>> 19 Cze 2013

Czytaj dalej...

Świętokrzyski szlak architektury drewnianej i średniowiecznej [WIDEO]

Świętokrzyski szlak architektury drewnianej i średniowiecznej [WIDEO]

W Kościele Parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach podsumowano projekt pn. „Skarbiec Świętokrzyski". Zakładał on utworzenie szlaku architektury drewnianej i średniowiecznej o długości 500 km w oparciu o 32 zabytkowe obiekty sakralne regionu świętokrzyskiego. W celu udostępnienia ich zwiedzającym 28 zostało poddanych renowacji, a pozostałe 4 oznakowano. Szlak tworzą kościoły w Tarczku, Chęcinach, Szańcu, Nowym i Starym Korczynie, Moskorzewie, Skalbmierzu, Stopnicy, Szydłowie, Krzcięcicach, Cudzynowicach, Probołowicach, Mnichowie, Świniarach, Rakoszynie, Obiechowie, Gorzkowie, Zagórzu, Kurzelowie, Mieronicach, Busku-Zdróju, Chotelu Czerwonym, Kossów, Zagoścu, Imielnnie, Gorysławicach, Wiślicy, Zborówku, Bodzentynie, Bejscach, Chotelku, Radkowicach.

>>> 15 Cze 2013

Czytaj dalej...

Otwarcie Zielonego Bloku elektrowni w Połańcu [WIDEO]

Otwarcie Zielonego Bloku elektrowni w Połańcu [WIDEO]

W elektrowni w Połańcu uroczyście zainaugurowano działanie Zielonego Bloku, największej na świecie jednostki produkującej energię w 100% z biomasy, czyli odpadów rolniczych i zrębków drzewnych. Inwestycję za 300 mln euro zrealizowała firma GDF SUEZ Energia Polska S.A. Blok może produkować 205 MW. Inwestycja pozwala także na ograniczenie szkodliwej emisji dwutlenku wegla o 1,2 mln ton rocznie.

>>> 14 Cze 2013

Czytaj dalej...

IX Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA [WIDEO]

IX Międzynarodowa Wystawa Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA [WIDEO]

Wszystko to, co niezbędne do ratowania ludzkiego życia i zdrowia, po raz kolejny zaprezentowano w halach Targów Kielce podczas Międzynarodowej Wystawy Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA. W tym roku zagościło na niej 160 wystawców z całego świata, a swoje delegacje przysłały tam m.in. Litwa, Białoruś i Chiny. Gośćmi targów byli także wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy oraz były wicepremier Waldemar Pawlak.

>>> 14 Cze 2013

Czytaj dalej...

„Energia Młodych" kontra samorządowcy - debata świętokrzyska [WIDEO]

„Energia Młodych

W Galerii Korona odbyła się debata między młodzieżą a przedstawicielami władz samorządowych regionu świętokrzyskiego pod nazwą „Energia Młodych -- świętokrzyskie". Spotkanie zorganizowano w ramach trwającego od 26 maja do 2 czerwca, Europejskiego Tygodnia Młodzieży, a jego organizatorem była Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa. Celem debaty było zwrócenie uwagi przedstawicieli władza samorządowych różnych szczebli na aktywność młodzieży oraz na problemy z jakimi borykają się młodzi liderzy w środowiskach lokalnych.

>>> 14 Cze 2013

Czytaj dalej...
 

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: