. Newsy z województwa..
--------
--------
Dofinansowanie na szkolenia pracowników!
poniedziałek, 25 stycznia 2016 21:10

Uruchomiona została możliwość pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

Środki KFS w 2016 roku będą przeznaczona na:

- wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych. Oznacza to, że pracodawca musi wykazać, że podnoszone kwalifikacje zawodowe wymagane są w wykonywanym zawodzie, na  stanowisku pracy (wynikające np.  z zakresu obowiązków, regulaminu bądź z przepisów). Za szkolenia zawodowe nie uznaje się tak zwanych „szkoleń miękkich” tzn. psychospołecznych, interpersonalnych, m.in. szkoleń związanych z pracą w zespole; umiejętność radzenia sobie ze stresem; asertywność, motywowanie, pozyskiwanie i obsługa klienta; negocjacje w zakupach, sprzedaży, biznesie; rozwój osobisty; automotywacja, szkolenia menedżerskie; szkolenia z zakresu zarządzania; coaching itp.);

- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

-  wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f  ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(do 30 roku życia).


W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

Kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
Egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
Badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Ustawowo wysokość wsparcia wynosi:
1) 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
2) 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, |a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008  z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)).
Jeśli cena kursu jest wyższa niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia – koszty powyżej tego limitu nie będą finansowane z KFS.
Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Szczegóły w placówkach: Wojewódzkiego Urzędu Pracy, powiatowych i miejskich urzędach pracy.

 

Dodaj komentarz

1. Odpowiedzialność za treść komentarzy ponoszą tylko i wyłącznie ich autorzy. Redakcja Masłów Info nie odpowiada za ich treść
2. Wpisy obraźliwe, wulgarne, naruszające prawo będą usuwane
3. Komentarze promujące własne strony, produkty itp. będą usuwane.
4. Treść zamieszczanego wpisu powinna być związana z treścią komentowanego artykułu.
5. Aby poprawnie zamieścić swój komentarz należy bezbłędnie przepisać w specjalne pole kod zabezpieczający. Należy zwracać uwagę na wielkość liter. Jeśli kod jest nieczytelny należy odświeżyć stronę przed wpisaniem komentarza.


Kod antyspamowy
Odśwież

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: