. Newsy z województwa..
--------
--------
Dofinansowanie na szkolenia pracowników!
poniedziałek, 25 stycznia 2016 20:10

Uruchomiona została możliwość pozyskiwania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.  

Środki KFS w 2016 roku będą przeznaczona na:

- wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych. Oznacza to, że pracodawca musi wykazać, że podnoszone kwalifikacje zawodowe wymagane są w wykonywanym zawodzie, na  stanowisku pracy (wynikające np.  z zakresu obowiązków, regulaminu bądź z przepisów). Za szkolenia zawodowe nie uznaje się tak zwanych „szkoleń miękkich” tzn. psychospołecznych, interpersonalnych, m.in. szkoleń związanych z pracą w zespole; umiejętność radzenia sobie ze stresem; asertywność, motywowanie, pozyskiwanie i obsługa klienta; negocjacje w zakupach, sprzedaży, biznesie; rozwój osobisty; automotywacja, szkolenia menedżerskie; szkolenia z zakresu zarządzania; coaching itp.);

- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

-  wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f  ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.(do 30 roku życia).


W ramach KFS możliwe jest sfinansowanie:

Kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
Egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.
Badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.
Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Ustawowo wysokość wsparcia wynosi:
1) 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
2) 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców,  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, |a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008  z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3)).
Jeśli cena kursu jest wyższa niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia – koszty powyżej tego limitu nie będą finansowane z KFS.
Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Szczegóły w placówkach: Wojewódzkiego Urzędu Pracy, powiatowych i miejskich urzędach pracy.

 

Polecamy:
POLECAMY

Pliki Cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z portalu oznacza akceptację
zasad wykorzystywania plików cookies
> Więcej na temat plików cookies <

WSPÓŁPRACUJEMY Z: